วิสัยทัศน์ (Vision)

  การบริหารจัดการดี  ยกระดับคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน


พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร    

พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร

พันธกิจที่ 4 พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี และการเรียนรู้ทุกระดับให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

พันธกิจที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง   ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.

พันธกิจที่ 7 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาการกีฬา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต